TRUNGTQ

Think Big, Act Small, Fail Fast and Learn Rapidly

NAVIGATION - SEARCH

Message Broker Pattern using C#

This article outlines the C# code implementation for the popular message broker pattern generally used in common problems which involves brokering of messages with arbitrary type.

Introduction

This article extensively covers the C# code implementation for the message broker pattern typically found as a solution to the message brokering / routing in enterprise software products. A detailed description about the pattern is available at the following URLs:

Background

In many enterprise software products, it is required to route the messages across the components of the product, with the conditions that:

 • the routing of messages should not be type aware, means the component actually routing the messages should not bother about the type of message
 • both the message publisher and message receiver in the route channel should be decoupled, means the publisher doesn't need to be aware who the message subscribers are. Similarly, the subscribers need not be aware of the originator of the message
 • publisher can also be a subscriber for the type of message it intends to receive.

The message broker / exchange is illustrated in the diagram above, wherein the direction of arrow from the component towards the message (A, B, etc.) represents publishing, whereas the arrow direction from message to the component represents subscribing. Further, the publishers are completely transparent from publishing / consuming mechanism as well as the actual consumers.

Please note that the message broker pattern described in this article is for the solution within the process context, and does not describe the brokering / routing of the messages across the distributed systems. For such scale of systems, we already have enterprise message brokers, such as Kafka, Azure Service Bus queue, etc.

Using the Code

Consider the following core level interface, which defines a contract for a message broker. As outlined therein, the method Publish<T>() is a generic publisher method of any payload of type T. Typically, the originator will call this method to publish a message of type T. The method Subscribe<T>() is called by the client to subscribe to a message of type T. Please note that the subscriber hooks the handler action method to receive the message payload and perform the action over it accordingly.

namespace MessageBroker
{
  using System;
  public interface IMessageBroker : IDisposable
  {
    void Publish<T>(object source, T message);
    void Subscribe<T>(Action<MessagePayload<T>> subscription);
    void Unsubscribe<T>(Action<MessagePayload<T>> subscription);
  }
}

The type MessagePayload is a generic type, carrying the original message T. The properties - Who, What and When are the properties describing the source, content and time of publishing respectively. The class is outlined below:

namespace MessageBroker
{
  using System;
  public class MessagePayload<T>
  {
    public object Who { get; private set; }
    public T What { get; private set; }
    public DateTime When { get; private set; }
    public MessagePayload(T payload, object source)
    {
      Who = source; What = payload; When = DateTime.UtcNow;
    }
  }
}

The implementation of the above interface is outlined in the code below, where the broker is implemented as a singleton instance. Please note that the broker needs to be a singleton to ensure that all the messages are routed through that instance only.

namespace MessageBroker
{
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Threading.Tasks;
  public class MessageBrokerImpl : IMessageBroker
  {
    private static MessageBrokerImpl _instance;
    private readonly Dictionary<Type, List<Delegate>> _subscribers;
    public static MessageBrokerImpl Instance
    {
      get
      {
        if (_instance == null)
          _instance = new MessageBrokerImpl();
        return _instance;
      }
    }

    private MessageBrokerImpl()
    {
      _subscribers = new Dictionary<Type, List<Delegate>>();
    }

    public void Publish<T>(object source, T message)
    {
      if (message == null || source == null)
        return;
      if(!_subscribers.ContainsKey(typeof(T)))
      {
        return;
      }
      var delegates = _subscribers[typeof(T)];
      if (delegates == null || delegates.Count == 0) return;
      var payload = new MessagePayload<T>(message, source);
      foreach(var handler in delegates.Select
      (item => item as Action<MessagePayload<T>>))
      {
        Task.Factory.StartNew(() => handler?.Invoke(payload));
      }
    }

    public void Subscribe<T>(Action<MessagePayload<T>> subscription)
    {
      var delegates = _subscribers.ContainsKey(typeof(T)) ? 
              _subscribers[typeof(T)] : new List<Delegate>();
      if(!delegates.Contains(subscription))
      {
        delegates.Add(subscription);
      }
      _subscribers[typeof(T)] = delegates;
    }

    public void Unsubscribe<T>(Action<MessagePayload<T>> subscription)
    {
      if (!_subscribers.ContainsKey(typeof(T))) return;
      var delegates = _subscribers[typeof(T)];
      if (delegates.Contains(subscription))
        delegates.Remove(subscription);
      if (delegates.Count == 0)
        _subscribers.Remove(typeof(T));
    }

    public void Dispose()
    {
      _subscribers?.Clear();
    }
  }
}

The implementation of the message broker interface maintains a centralized dictionary of message type against its list of subscribers. Each Subscribe<T>() call will populate this dictionary with type T as key. Whereas, the call to Unsubscribe<T>() will ensure either the key is removed from the dictionary or the subscribing action method is removed from the list representing the subscribers for the type T.

Points of Interest

The message payload class, as outlined above just represents three properties. But in the enterprise solution, the same payload can be used to carry any additional message attribute(s) as required. Further, the generic type T represents a class. But the message can represent a root class representing a facade of different concrete message instances.

LINK: https://www.codeproject.com/Tips/1169118/Message-Broker-Pattern-using-Csharp

So sánh tốc độ List collection và HashSet collection trong C#

Mở đầu

Lâu nay khi lập trình chúng ta chủ yếu sử dụng kiểu dữ liệu List để thao tác với các collection, mặc dù đây không phải là kiểu collection duy nhất trong .NET nhưng các lập trình viên đã quá quen thuộc với việc sử dụng kiểu List nên thói quen này không phải dễ thay đổi.

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng so sánh tốc độ của kiểu ListHashSet (một kiểu collection xuất hiện bắt đầu từ .NET 3.5) để biết được khi nào thì nên sử dụng List và khi nào thì nên dùng kiểu HashSet.

ListToSet

Kiểu List<T>

Kiểu List<T> chứa một danh sách item, truy cập qua chỉ số. Không giống như kiểu mảng là một kiểu cố định kích thước, list tự động tăng kích thước khi cần. Đây chính là lý do tại sao List đôi khi còn được gọi là kiểu mảng động.

Cấu trúc bên trong của List thực chất là một mảng, nếu mảng này hết chỗ nó sẽ tạo ra một mảng mới lớn hơn và copy toàn bộ item từ mảng cũ sang mảng mới. Ngày nay thì chúng ta thấy hầu hết lập trình viên đều dùng kiểu List thay vì kiểu mảng. Tuy nhiên trong một số trường hợp nếu item là cố định thì bạn nên dùng kiểu mảng để có performance tốt hơn.

Một số phép toán trên kiểu List

 

Thêm/Xóa phần tử ở đầu hoặc giữa List

Nếu bạn cần thêm/xóa một phần tử ở đầu hoặc giữa List thì nó sẽ cần dịch chuyển một hoặc nhiều item. Trường hợp xấu nhất, nếu bạn thêm/xóa một phần tử ở đầu List nó sẽ phải dịch tất cả item còn lại trong List. Nếu List càng lớn thì sẽ càng mất thời gian và resource để thực hiện.

Thêm/Xóa phần tử ở cuối List

Thêm/Xóa một phần tử ở cuối List ngược lại rất nhanh và không phụ thuộc vào kích thước của List vì không item nào cần phải dịch chuyển.

Tìm kiếm một phần tử

Khi tìm kiếm một phần tử bằng một số hàm như IndexOf, Contains, Findthì kiểuList sẽ thực hiện duyệt qua tất cả các item để tìm ra phần tử đó. Trong trường hợp xấu nhất, nếu phần tử nằm ở cuối List thì tất cả các item cần được duyệt qua.

Truy cập một phần tử bởi chỉ số

Là phép toán thực hiện rất nhanh vì bản chất bên trong List là một mảng. Tốc độ truy cập không bị ảnh hưởng bởi độ lớn của List.

Kiểu HashSet<T>

HashSet là kiểu xuất hiện từ .NET 3.5, nó chứa các item duy nhất, nghĩa là nó không thể chứa các item trùng lặp và thứ tự của item cũng không quan trọng. VD: {a,b,c} tương đương {c,b,a}

Sử dụng HashSet khi bạn cần tìm kiếm nhanh trên một tập các item không lặp. VD trong bài toán thực tế mình đang phải làm là kiểm tra một danh sách Order có nằm trong một danh sách Order khác không?

Kiểu HashSet dựa trên hàm hash để tính toán ra chỉ số của item vì vậy phép tìm kiếm có tốc độ rất nhanh. Dưới đây là một số phép toán trên kiểu HashSet

 

So sánh tốc độ List<T> và HashSet<T>

Mặc dù trong các tài liệu đều chỉ ra kiểu HashSet nhanh hơn List nhưng thực tế có phải luôn luôn như vậy? Chúng ta sẽ cùng kiểm nghiệm qua một ví dụ benchmark đơn giản: Kiểm tra một danh sách có nằm trong một danh sách khác hay không:

Kết quả thực hiện cho thấy sự khác nhau rõ rệt về performance:

 • 50 item List.Contains mất 0.000018s, HashSet.Contains mất 0.000023s
 • 50000 item List.Contains mất 9.38s, HashSet.Contains mất 0.002s

BenchmarkResult

Từ kết quả trên có thể thấy rằng không phải lúc nào performance của HashSet cũng nhanh hơn List. Với số lượng item nhỏ (<50 item) thì tốc độ của List còn nhanh hơn so với HashSet nhưng khi số lượng item lớn thì lúc đó HashSet mới phát huy tác dụng, tốc độ của HashSet rất nhanh và không phụ thuộc vào số lượng item.

Kết luận

Kiểu List tương đối nhanh khi bạn truy cập item bằng index nhưng khi tìm kiếm một item trong List lớn (50 item trở lên) thì nó sẽ chậm dần. Ngược lại kiểu HashSet lại rất nhanh khi tìm kiếm trên một tập item lớn. Vì vậy mà tùy từng trường hợp cụ thể bạn cần lựa chọn kiểu collection cho phù hợp với bài toán của mình.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi hay kinh nghiệm nào liên quan đến bài viết này xin hãy để lại comment bên dưới và đừng quên chia sẻ cho bạn bè nếu thấy hữu ích.

Happy coding. Stay tuned.

P/s: Source code example trong bài các bạn có thể download tại đây: ListAndHashSetBenchmark

LINK: https://tungnt.net/so-sanh-toc-do-list-collection-va-hashset-collection-trong-c/